احکام دیگر آب‌‌‌ها

[۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸]

ج۱، مسئله ۵۹ . آب مضاف که معنای آن در مسألۀ «۲۶» ذکر شد، شیء نجس را پاک نمی‌‌کند و وضو و غسل هم با آن باطل است.

ج۱، مسئله ۶۰ . گاز کلری که به جهت ضدّ عفونی شدن به آب افزوده می‌‌شود و گاه رنگ آب را تغییر داده و سفید رنگ می‌‌کند، ولی هر گاه آن آب چند لحظه در ظرفی بماند صاف و بی‌رنگ می‌شود، موجب مضاف شدن آب نمی‌‌شود و لازم نیست صبر کنند تا آب صاف و بی‌‌رنگ شود.

ج۱، مسئله ۶۱ . آب مضاف هرچند به مقدار کر باشد، اگر ذرّه‌‌ای نجاست به آن برسد نجس می‌‌شود؛[۱]

ولی چنانچه از بالا روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس است و مقداری که نرسیده پاک می‌باشد؛ مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روی دست نجس بریزند، آنچه به دست رسیده نجس و آنچه به دست نرسیده پاک است.

ج۱، مسئله ۶۲ . اگر آب مضــاف نجس طــوری با آب جاری یا آب کر مخلــوط شــود که – عرفاً – دیگر به آن آب مضاف نگویند، پاک می‌‌شود.

ج۱، مسئله ۶۳ . آبی که مطلق بوده و معلوم نیست که به حدّ مضاف بودن رسیده یا نه، مثل آب مطلق است؛ یعنی شیء نجس را پاک می‌‌کند و وضو و غسل هم با آن صحیح است.

آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، مانند آب مضاف است؛ یعنی شیء نجس را پاک نمی‌‌کند و وضو و غسل هم با آن باطل است.

ج۱، مسئله ۶۴ . آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف و معلوم نیست که قبلاً مطلق بوده یا مضاف، شیء نجس را پاک نمی‌‌کند و وضو و غسل هم با آن باطل است و چنانچه نجاستی به آن برسد – حتّی بنابر احتیاط واجب اگر به اندازۀ کر یا بیشتر باشد – نجس می‌شود.

ج۱، مسئله ۶۵ . آبی که عین نجاست مانند خون و ادرار به آن برسد و بو یا رنگ یا مزۀ آن را تغییر دهد، هرچند آب کر یا جاری باشد، نجس می‌‌شود؛ بلکه اگر بو یا رنگ یا مزۀ‌‌ آب به سبب نجاستی که بیرون آن است عوض شود، مثلاً مرداری که کنار آب است بوی آن را تغییر دهد، آن آب بنابر احتیاط لازم نجس می‌‌شود.

ج۱، مسئله ۶۶ . آبی که عین نجاست مانند خون و ادرار در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزۀ آن را تغییر داده، چنانچه به آب کر یا جاری متّصل شود یا باران بر آن ببارد یا باد باران را در آن بریزد یا آب باران از ناودان هنگام باریدن در آن جاری شود، در تمام این صورت‌ها چنانچه تغییر آن از بین برود پاک می‌‌شود؛ ولی باید آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط شود.

ج۱، مسئله ۶۷ . اگر شیء نجسی را در آب کر یا جاری تطهیر نمایند، در شستنی که با آن پاک می‌‌گردد، آبی که بعد از بیرون آوردن آن می‌‌ریزد پاک است و نیز، اگر آب کر یا جاری یا باران روی شیء نجس بریزد و آن را پاک کند، آب‌هایی که بعد از پاک شدن و قطع اتصال از کر یا جاری یا باران از آن می‌ریزد، پاک می‌باشد.[۲]

ج۱، مسئله ۶۸ . آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه، پاک است و آبی که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه، نجس می‌باشد.

[۱] البتّه اگر حجم آب مضاف فوق‌العاده زیاد باشد مانند هزار کر، نجس شدن تمام آب مضاف با ملاقات ذرّه‌ای نجاست به آن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
[۲] حکم آب‌هایی ‌که قبل از پاک شدن یا قطع اتصال از کر یا جاری ‌یا باران از آن شیء می‌‌ریزد یا ترشّح می‌‌شود، در مسائل قبل ذکر شد.
به بالای صفحه بردن