کیفیّت تطهیر مخرج ادرار و مدفوع

[۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶]

ج۱، مسئله ۷۹ . مخرج ادرار تنها با آب پاک می‌‌شود و یک بار شستن با آب کر یا آب لوله کشی شهری یا آب قلیل کافی است، هرچند احتیاط مستحب این است که با آب قلیل دو بار شسته شود و بهتر آن است که سه بار شسته شود.

ج۱، مسئله ۸۰ . در سه صورت، مخرج مدفوع فقط با آب پاک می‌‌شود:

اوّل: آنکه با مدفوع، نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد؛

دوّم: آنکه نجاستی از بیرون به مخرج مدفوع رسیده باشد، به جز رسیدن ادرار به مخرج مدفوع در زنان؛

سوّم: آنکه اطراف مخرج، بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.

در غیر این سه صورت، می‌‌توان مخرج را با آب شست و یا به دستوری که بعداً گفته می‌‌شود، با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، هرچند شستن با آب بهتر است.

ج۱، مسئله ۸۱ . اگر مخرج مدفوع با آب شسته شود، باید چیزی از مدفوع بر آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن اشکال ندارد و اگر در دفعۀ اوّل طوری شسته شود که ذرّه‌‌ای از مدفوع بر آن نماند، دوباره شستن آن لازم نیست.

ج۱، مسئله ۸۲ . مخرج مدفوع را می‌توان با سنگ یا کلوخ یا پارچه و مانند اینها – اگر خشک و پاک باشد – تطهیر کرد و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که محل را تر نکند، اشکال ندارد.

ج۱، مسئله ۸۳ . اگر مخرج مدفوع با اشیائی مانند سنگ یا کلوخ یا پارچه، یک مرتبه کاملاً پاکیزه شود، کافی است؛ ولی بهتر است این عمل، سه مرتبه انجام شود، بلکه با سه قطعه هم باشد؛

امّا اگر با سه مرتبه پاکیزه نشود، باید به قدری تکرار شود تا مخرج کاملاً پاکیزه گردد،[۱] ولی باقی ماندن اثری که معمولاً بدون شستن از بین نمی‌‌رود، اشکال ندارد.

ج۱، مسئله ۸۴ . پاک کردن مخرج مدفوع با چیزهایی که احترام آنها لازم است، مانند کاغذی که اسم خداوند متعال یا پیامبران بر آن نوشته شده، حرام است و پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اشکال ندارد.

ج۱، مسئله ۸۵ . اگر شک کند مخرج را تطهیر کرده یا نه، لازم است آن را تطهیر نماید، هرچند به‌طور معمول همیشه بعد از ادرار یا مدفوع فوراً تطهیر می‌‌کرده است.

ج۱، مسئله ۸۶ . اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه، نمازی که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی باید تطهیر کند.

[۱] البتّه اگر عین نجاست برطرف شده باشد، ولی رطوبت نجاست – که عادةً با اشیای مذکور قابل زوال است – در محلّ باقی بماند، حکم به پاک شدن مخرج مدفوع محلّ اشکال است

اسکرول به بالا