مواردی که وضو را باطل می‌کند

[۳۴۶]

ج۱، مسئله ۳۴۶ . هشت چیز، وضو را باطل می‌‌کند:

اوّل: ادرار و نیز رطوبت مشکوکی که از مرد بعد از ادرار کردن و قبل از استبراء نمودن خارج می‌شود و در حکم ادرار است؛

دوّم: مدفوع؛

سوّم: باد معده و روده که از مخرج مدفوع خارج شود؛

چهارم: خوابی که به سبب آن چشم نبیند و گوش نشنود؛ ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود، وضو باطل نمی‌‌شود؛

پنجم: چیزهایی که عقل را از بین می‌‌برد مانند دیوانگی، مستی و بیهوشی؛

ششم: استحاضۀ زنان، خواه استحاضه قلیله باشد یا استحاضه متوسطه یا کثیره باشد و تفصیل آن در فصل احکام استحاضه بیان می‌شود؛

هفتم: جنابت؛

هشتم: حیض.

به بالای صفحه بردن