حکم تیمّم جبیره‌ای

[۴۰۰]

ج۱، مسئله ۴۰۰ . اگر وظیفۀ مکلّف تیمّم بوده و در اعضای تیمّم وی هم جبیره وجود داشته باشد، مثل اینکه در پیشانی یا پشت دست‌هایش زخم یا دُمَل یا شکستگی وجود داشته باشد، باید به همان کیفیّت وضوی جبیره‌‌ای، تیمّم جبیره‌‌ای نماید.

اسکرول به بالا