احکام لکّه‌بینی بانوان

[۶۰۷] [۶۰۸]

ج۱، مسئله ۶۰۷ . زنی که دارای عادت است، چنانچه بعد از سپری شدن ایّام عادت[۱] و قبل از گذشت ده روز از ابتدای روزهای عادتش لکّه‌بینی داشته باشد – هرچند لکّه‌های صورتی یا زرد رنگ خون – دو صورت دارد:

۱. لکّه‌بینی، مستمرّ باشد:

اگر لکّه‌بینی به صورت مستمرّ باشد، یعنی بعد از سپری شدن ایّام عادت، خون به‌طور کامل قطع نشود و هر وقت زن وضعیّت خون در باطن را امتحان می‌کند، پنبه آلوده به لکّۀ صورتی یا زرد رنگ می‌شود:

در این صورت، اگر لکّه‌بینی قبل از ده روز قطع شود، حیض محسوب می‌شود و اگر بعد از ده روز قطع شود، احکام مربوط به زنی که بیشتر از ده روز خون دیده، در مورد وی جاری می‌شود.

مثلاً اگر زن دارای عادت وقتیّه و عددیّه بوده، خونی که بعد از ایّام عادت دیده، خواه به شکل لکّه باشد یا زیاد، استحاضه محسوب می‌شود و چنانچه زن مذکور نداند لکّه‌بینی مستمرّ، قبل از ده روز قطع می‌شود یا بعد از ده روز، به حکم استظهار که در مسائل «۶۰۵ و ۶۰۶» بیان شد، عمل می‌نماید.

۲. لکّه‌بینی مستمرّ نباشد:

اگر لکّه‌بینی مستمرّ نباشد، هرچند به این صورت که زن تنها یک یا چند لکّۀ صورتی یا زرد رنگ خون مشاهده نماید و در بقیّۀ ایّام پاک باشد، حکم این صورت در قالب چند مثال ذکر می‌شود:

مثال اوّل: زنی که عادت وقتیّه و عددیّۀ هفت روزه از اوّل ماه تا هفتم ماه دارد، چنانچه در انتهای مدّت هفت روز، خون حیض در ظاهر و باطن قطع شود و زن غسل حیض نماید، سپس در روز نهم ماه، زن یک لکّۀ خون ببیند و قطع شود و بعد از آن در روز یازدهم ماه هم، فقط یک لکّۀ خون مشاهده نماید و قطع شود، لکّۀ خونی که در روز نهم دیده، حیض محسوب می‌شود و لکّۀ خونی که روز یازدهم دیده، استحاضه محسوب می‌شود و پاکی بین روز هفتم تا نهم، حکم «پاکی بین دو خون» را دارد که زن، بنابر احتیاط واجب در آن کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام می‌دهد و پاکی بین روز نهم تا یازدهم، پاکی حقیقی است و زن حکم زنان پاک را دارد.

بنابر‌این، چنین زنی بعد از مشاهدۀ لکّۀ‌ خون در روز نهم و قطع شدن آن، باید غسل حیض نماید و پس از آن پاک محسوب می‌شود و لکّۀ خون روز یازدهم، استحاضۀ قلیله است که بر طبق احکام آن عمل می‌کند.[۲]

مثال دوّم: زنی که عادت وقتیّه و عددیّۀ شش روزه از اوّل ماه تا ششم ماه دارد، چنانچه در انتهای مدّت شش روز، خون حیض در ظاهر و باطن قطع شود، سپس در روزهای هفتم، هشتم، نهم و یازدهم، هر روز یک لکّۀ خون ببیند و قطع شود، لکّۀ خون‌ روزهای هفتم، هشتم، نهم حیض محسوب می‌شود و لکّۀ خون روز یازدهم استحاضه است و حکم پاکی بین آنها نیز از مثال اوّل روشن می‌شود.

مثال سوّم: زنی که عادت وقتیّه و عددیّۀ شش روزه از اوّل ماه تا ششم ماه دارد، چنانچه در انتهای مدّت شش روز، خون حیض در ظاهر و باطن قطع شود، سپس در روزهای هفتم، هشتم، نهم و یازدهم، هر روز یک یا دو ساعت یا نصف روز خون ببیند و قطع شود، خون روزهای هفتم، هشتم و نهم حیض محسوب می‌شود و خون روز یازدهم، استحاضه است و حکم پاکی بین آنها نیز از مثال اوّل روشن می‌شود.

مثال چهارم: زنی که دارای عادت وقتیّه در اوّل هر ماه قمری است، چنانچه از اوّل ماه تا پنجم ماه خون ببیند و در انتهای مدّت پنج روز، خون در ظاهر و باطن قطع شود، سپس در روزهای ششم، هفتم، هر روز یک لکّۀ خون ببیند و قطع شود و از روز هشتم تا روز دوازدهم به‌طور مستمرّ خونی به صفات استحاضه ببیند، خون روزهای اوّل تا پنجم ماه و نیز لکّۀ خون‌های ششم و هفتم حیض محسوب می‌شود و خون روز هشتم تا دوازدهم استحاضه است و حکم پاکی بین آنها نیز از مثال اول روشن می‌شود.

مثال پنجم: زنی که دارای عادت وقتیّه در اوّل هر ماه قمری است، چنانچه از اوّل ماه تا پنجم ماه خون ببیند و در انتهای مدّت پنج روز، خون در ظاهر و باطن قطع شود، سپس در روزهای ششم، هفتم، هر روز یک لکّۀ خون ببیند و قطع شود و از روز هشتم تا روز دوازدهم به‌طور مستمرّ خونی به صفات حیض ببیند، خون روزهای اوّل تا پنجم ماه و لکّۀ خون‌های ششم و هفتم و نیز خون مستمرّ روزهای هشتم تا دهم ماه حیض محسوب می‌شود و ادامۀ آن، یعنی خون روز یازدهم و دوازدهم استحاضه است و حکم پاکی بین آنها نیز از مثال اوّل روشن می‌شود.

مثال ششم: زنی که دارای عادت وقتیّه در اوّل هر ماه قمری است، چنانچه یک ماه در غیر وقت عادت خویش خون ببیند، به این صورت که از دهم ماه تا پانزدهم به‌طور مستمرّ خونی به صفات حیض ببیند و در انتهای روز پانزدهم، خون در ظاهر و باطن قطع شود، سپس در روزهای شانزدهم و هفدهم، هر روز یک لکّۀ خون ببیند و قطع شود و از روز هجدهم تا روز بیست و یکم به‌طور مستمرّ مجدّداً خونی به صفات حیض یا استحاضه ببیند، خون روزهای دهم تا پانزدهم ماه و لکّۀ خون‌های شانزدهم و هفدهم ماه حیض محسوب می‌شود و خون روز هجدهم تا روز بیست و یکم ماه استحاضه است و حکم پاکی بین آنها نیز از مثال اوّل روشن می‌شود.

مثال هفتم: زنی که دارای عادت وقتیّه در اوّل هر ماه قمری است، چنانچه یک ماه در غیر وقت عادت خویش خون ببیند، به این صورت که از دهم ماه تا پانزدهم به‌طور مستمرّ خونی به صفات استحاضه ببیند و در انتهای روز پانزدهم، خون در ظاهر و باطن قطع شود، سپس در روزهای شانزدهم و هفدهم، هر روز یک لکّۀ خون ببیند و قطع شود و از روز هجدهم تا روز بیست و یکم به‌طور مستمرّ خونی به صفات حیض ببیند، خون روزهای دهم تا پانزدهم ماه و لکّۀ خون‌های شانزدهم و هفدهم ماه استحاضه محسوب می‌شود و خون روز هجدهم تا روز بیست و یکم ماه حیض است و پاکی بین خون‌ها، پاکی حقیقی است و زن حکم زنان پاک را دارد.[۳]

ج۱، مسئله ۶۰۸ . اگر زن قبل از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست، باید برای عبادت‌های خود غسل حیض کند و آنها را انجام دهد هرچند گمان داشته باشد که قبل از تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند؛

امّا چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد قبل از تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند، هرچند به شکل لکّه‌بینی و مشاهدۀ خون زرد کم رنگ (حتّی مثل اینکه بداند یک بار این لکّه را خواهد دید)، همچنان که ذکر شد، در فاصلۀ پاکی بین، بنابر احتیاط واجب، احتیاطاً غسل حیض کند و عبادت‌های خود را به‌جا آورد و آنچه بر حائض حرام است را ترک نماید.

[۱] منظور ایّامی است که شرعاً باید آن را حیض قرار می‌داده است.
[۲] چنانچه زن در روز هشتم ماه که پاک بوده، روزۀ ماه مبارک رمضان گرفته، احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید و قضای روز نهم که زن در آن خون حیض دیده، واجب است و امّا روزۀ روز دهم و یازدهم ماه صحیح است و چنانچه فرض شود شوهرش او را در روز هشتم یا نهم در پاکی بین دو خون، طلاق داده باشد، بنابر احتیاط واجب این طلاق، صحیح محسوب نمی‌شود و صیغۀ طلاق دوباره خوانده شود؛ امّا اگر او را در روز دهم یا یازدهم طلاق داده، طلاق صحیح است
[۳] حکم مثال‌های دیگر نیز، از آنچه در متن ذکر شده، قابل استفاده است.
اسکرول به بالا