مستحبات و مکروهات نماز میّت

[۸۰۹] [۸۱۰] [۸۱۱]

مستحبات نماز میّت

ج۱، مسئله ۸۰۹ . موارد ذیل در نماز میّت، مستحب شمرده شده است:

 • ۱. آنکه نمازگزار در نماز میّت با وضو یا غسل یا تیمّم باشد و احتیاط لازم آن است در صورتی تیمّم کند که وضو و غسل ممکن نباشد یا احتمال بدهد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میّت نرسد؛
 • البتّه در صورتی که وضو و غسل ممکن است و وقت برای رسیدن به نماز میّت هم باقی است، فرد می‌تواند رجاءً تیمّم نماید.
 • ۲. اگر میّت مرد است، امام جماعت یا کسی که فرادی بر او نماز می‌خواند، مقابل وسط قامت او بایستد و اگر میّت زن است، مقابل سینه‌اش بایستد.
 • ۳. پا برهنه نماز بخواند.
 • ۴. در هر تکبیر، دست‌‌ها را تا مقابل گوش‌‌ها یا صورت بلند کند، به گونه‌ای که در تکبیرة الاحرام نمازهای یومیّه در مسألۀ «۱۲۴۷» خواهد آمد.
 • ۵. فاصلۀ او با میّت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد.
 • ۶. نماز میّت را به جماعت بخواند.
 • ۷. امام جماعت، تکبیرها و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او نماز می‌خوانند، آهسته بخوانند.
 • ۸. در جماعت، هرچند مأموم یک نفر باشد، عقب امام بایستد.
 • ۹. نمازگزار، برای میّت و مؤمنین و مؤمنات زیاد دعا کند.
 • ۱۰. پیش از نماز در جماعت، سه مرتبه بگوید: «الصَّلاة».
 • ۱۱. نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میّت بیشتر به آنجا می‌روند.
 • ۱۲. زن حائض اگر نماز میّت را به جماعت می‌خواند، تنها بایستد و در صف نمازگزاران نایستد.

مکروهات نماز میّت

ج۱، مسئله ۸۱۰ . خواندن نماز میّت در مساجد مکروه است، ولی در مسجد الحرام مکروه نیست.

ج۱، مسئله ۸۱۱ . به نظر بعضی از فقها رضوان اللّه تعالی علیهم، مکروه است بر میّت چند مرتبه نماز بخوانند، ولی این مطلب ثابت نیست. بنابراین، جایز است بر میّت چند مرتبه نماز بخوانند و اگر میّت اهل علم و تقوی باشد، بدون اشکال مکروه نیست.

اسکرول به بالا