زیارت اهل قبور

[۸۵۰]

ج۱، مسئله ۸۵۰ . رفتن به زیارت قبور مؤمنین و مؤمنات مستحب است و برای زیارت اهل قبور آدابی ذکر شده است، مثل اینکه:

– فرد در حالی که رو به قبله است دست خود را بر قبر گذارد و هفت مرتبه سورۀ «إنّا أنزلناه» بخواند؛

– یازده مرتبه سورۀ «توحید» را بخواند؛

– «آیة الکرسیّ» و سوره‌های «یس» و «مُلک» را قرائت نماید؛

– از خداوند متعال طلب رحمت و مغفرت برای اموات نماید؛

– نزد قبر پدر و مادر خویش از خداوند متعال حاجت بخواهد؛

شایان ذکر است، زیارت اهل قبور در روز دوشنبه و پنج‌شنبه، خصوصاً عصر پنج‌شنبه و همین طور صبح شنبه بیشتر سفارش شده است؛

موارد دیگر در این زمینه، در کتاب‌های مفصّل‌تر ذکر شده است.

به بالای صفحه بردن