اقسام نمازها

[۹۴۹] [۹۵۰] [۹۵۱]

نمازها، به دو دستۀ نمازهای واجب و نمازهای مستحب تقسیم می‌شود. در مسائل بعد، به اقسام نمازهای واجب اشاره می‌شود و اقسام نمازهای مستحبی و احکام مربوط به آنها، در فصل نمازهای مستحبی خواهد آمد.

نمازهای واجب

ج۱، مسئله ۹۴۹ . نمازهای واجب در عصر غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) چند مورد است:

  • اوّل: نمازهای شبانه‌روزی (یومیّه)؛
  • دوّم: نماز آیات؛
  • سوّم: نماز میّت؛
  • چهارم: نماز طواف واجب خانۀ کعبه؛
  • پنجم: نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ‌تر بنابر احتیاط، واجب است؛
  • ششم: نمازی که با اجاره و نذر و قسَم و عهد و مانند آن واجب می‌شود.

«نماز جمعه» از نمازهای روزانه، یعنی قسم اوّل به حساب می‌آید که احکام آن بعداً ذکر می‌شود.

نمازهای واجب شبانه‌روزی (یومیّه)

ج۱، مسئله ۹۵۰ . نمازهای واجب شبانه‌روزی (یومیّه) پنج مورد است: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت؛ مغرب، سه رکعت؛ عشاء، چهار رکعت و صبح، دو رکعت.

ج۱، مسئله ۹۵۱ . در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که گفته می‌شود، دو رکعت خواند.

به بالای صفحه بردن