مقدمه مسائل نماز

[۱۲۲۲]

مقدّمۀ ورود به مسائل نماز

ج۱، مسئله ۱۲۲۲ . مسائل مربوط به نماز، از یک دیدگاه به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

۱. مقدّمات نماز؛ منظور از آن مسائلی است که نمازگزار باید قبل از نماز آنها را رعایت نماید؛ تعداد و عناوین مقدّمات نماز، در مسألۀ «۹۵۲» و احکام آنها، در مسائل گذشته بیان گردید.

۲. مقارنات نماز؛ منظور از آن مسائلی است که مربوط به اصل نماز می‌باشد؛ از نیّت و تکبیرة الاحرام تا سلام نماز؛ برخی از آنها واجب هستند و به آنها «واجبات نماز» می‌گویند و بعضی مستحب و برخی، مکروه می‌باشند؛ احکام هر یک از آنها در بخش مربوط به خود ذکر می‌شود.

شایان ذکر است، بعضی از مستحبات مربوط به نماز، قبل از نماز انجام می‌شود که مهم‌ترین آنها اذان و اقامه است و توضیح آن گذشت و برخی نیز مربوط به بعد از نماز هستند مانند تعقیب و سجدۀ شکر که در بخش بعد از واجبات نماز، ذکر می‌شود.

۳. مبطلات نماز؛ منظور از آن، ‌مسائلی است که موارد باطل کنندۀ نماز را معرّفی می‌کند.

۴. شکیات و سهویات نماز؛ منظور از آن، مسائلی است که احکام مربوط به شک‌های نماز و سهوهایی که در آن پیش می‌آید را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به بالای صفحه بردن