مکروهات نماز

[۱۴۸۴] [۱۴۸۵]

ج۱، مسئله ۱۴۸۴ . موارد ذیل در نماز، مکروه شمرده شده است:

 • ۱. نمازگزار در نماز، صورت را کمی به طرف راست یا چپ برگرداند، به‌طوری که نگویند روی خود را از قبله برگردانده است.[۱]
 • ۲. نمازگزار در یک رکعت از نماز واجب بعد از حمد، دو سوره بخواند، مگر مورد استثنایی که در مسألۀ «۱۲۶۹» گذشت.
 • ۳. در نماز چشم‌‌ها را بر هم بگذارد یا به طرف راست و چپ بگرداند.
 • ۴. با ریش و دست خود بازی کند.
 • ۵. ناخن خویش را بجود.
 • ۶. موی مَحاسن خویش را به دندان گرفته و بجود.
 • ۷. انگشت‌‌ها را داخل هم نماید یا انگشت‌ها را بشکند.
 • ۸. آب دهان را بیرون بیندازد.
 • ۹. آب بینی را بگیرد.
 • ۱۰. خمیازه بکشد؛ البتّه در صورتی که موجب تولید حرف نگردد.
 • ۱۱. مرد دو قدم پا را در حال قیام، متّصل و چسبیده به یکدیگر بگذارد.
 • ۱۲. به نقش انگشتر یا به قرآن یا کتابی که در مقابل اوست یا هر شیء دیگری که او را به خود مشغول نماید نگاه کند.
 • ۱۳. موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر، برای شنیدن حرف کسی ساکت شود.
 • ۱۴. حدیث نَفْس کند و در ذهن خویش امور دنیوی را ترتیب دهد.
 • ۱۵. هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد.

ج۱، مسئله ۱۴۸۵ . مکروه است انسان در هنگام خواب‌ آلودگی و نیز زمانی که نیاز به دفع ادرار و مدفوع دارد، نماز بخواند.

شایان ذکر است، غیر از این موارد، مکروهات دیگری هم در سایر کتب به‌طور مفصّل ذکر شده است.

[۱] حکم برگرداندن صورت از قبله، در مسألۀ «۱۴۹۷» ذکر می‌شود.
اسکرول به بالا