مکروهات روزه‌دار

[۱۴۳]

مواردی که برای روزه‏ دار مکروه شمرده شده است

ج۲، مسئله ۱۴۳. چند مورد برای روزه‌‏دار مکروه شمرده شده و از آن جمله است:

 • ۱. فرو بردن تمام سر در آب که این کار روزه را باطل نمی‌کند؛ ولی کراهت شدید دارد و احتیاط مستحب در ترک ‌آن است.
 • ۲. ریختن دارو در چشم و سرمه ‌کشیدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد.
 • ۳. انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن و حمّام رفتن که باعث ضعف می‌شود.
 • ۴. دارو در بینی ریختن در صورتی که نداند‌ به‌ حلق ‌می‌رسد و ‌اگر بداند به حلق می‌رسد، جایز نیست.
 • ۵. بو کردن‌ گیا‌‌هان معطّر، ولی استفاده از عطر در‌حال روزه، اشکال ندارد و مکروه نمی‌باشد.
 • ۶. تر کردن لباسی که در بدن است.
 • ۷. نشستن زن در آب.
 • ۸. استعمال شیاف.
 • ۹. کشیدن دندان و هر کاری که به سبب آن از دهان خون بیاید.
 • ۱۰. مسواک کردن با چوب تر.[۱]
 • ۱۱. بی‌‌جهت، آب یا مایع دیگری در دهان کردن.[۲]
 • ۱۲. اینکه انسان بدون قصد بیرون آمدن منی، کاری کند که شهوتش تحریک شود.
[۱] . اگر چوب یا مسواک دارای رطوبتی باشد که در آب دهان مستهلک محسوب نمی‌شود، فرد روزه‌دار باید حکمی را که در مسألۀ «۵۱» بیان شد رعایت نماید
[۲] . البتّه، اگر انسان بداند به جهت مضمضه، بی‌اختیار آب وارد گلویش می‏شود، نباید مضمضه کند، که توضیح آن در مسألۀ «۶۷» ذکر شد
به بالای صفحه بردن