زکات مستحب

[۹۶۷] [۹۶۸]

مواردی که پرداخت زکات مستحب است

ج۲، مسئله ۹۶۷. حبوبات و دانه‌های خوراکی که از زمین می‌روید،[۱] چه با پیمانه فروخته شود یا با وزن نمودن، مانند برنج، نخود، لوبیا، عدس، ماش، ذرّت، اَرزن، کنجد و مانند اینها، پرداخت زکات آن مستحب می‌باشد؛

امّا در سبزیجات مانند تره، جعفری، اسفناج، گشنیز، نعناع و ریحان و نیز در مثل هندوانه، خربزه، خیار و مانند آن، پرداخت زکات مستحب نمی‌باشد.[۲]

ج۲، مسئله ۹۶۸. اگر ولیّ شرعی بچّۀ نابالغ یا فرد مجنون با اموال متعلّق به کودک نابالغ یا شخص مجنون، برای آنان تجارت کند، مستحب است زکات مال التّجارۀ آنان را در صورت وجود شرایط تعلّق زکات در آن، از مالشان پرداخت نماید.

[۱] . شایان ذکر است، همان طور که گذشت پرداخت زکات «گندم» و «جو» در صورت وجود شرایط، واجب است.
[۲] . محصولاتی که در عرف عرب‌زبانان «خَضْراوات» یا «خُضْر» نامیده می‌شود، زکات ندارد و از این قبیل است محصولات یا صیفی‌جاتی که معمولاً در جالیز کشت شده و در حالات عادی، دوام و بقاء زیادی ندارند مثل خربزه، هندوانه، خیار، گوجه فرنگی، بادنجان و مانند آن؛ امّا در روییدنی‌هایی که دوام و بقا دارند و در شرایط عادی، زود فاسد نمی‌شوند مثل برنج، حبوبات و ذرّت، پرداخت زکات مستحب می‌باشد
به بالای صفحه بردن