مدیرسایت

تست

استفتاء سؤال: لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است جواب: لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها …

تست Read More »

استفتاء سؤال: لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است جواب: لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها …

Read More »

تست انتقال کد

رقم المسألة ▼ [۲۴۷۰] [۲۴۷۱] [۲۴۷۲] [۲۴۷۳] [۲۴۷۴] [۲۴۷۵] [۲۴۷۶] [۲۴۷۷] [۲۴۷۸] [۲۴۷۹] [۲۴۸۰] [۲۴۸۱] [۲۴۸۲] [۲۴۸۳] [۲۴۸۴] [۲۴۸۵] [۲۴۸۶] [۲۴۸۷] [۲۴۸۸] [۲۴۸۹] [۲۴۹۰] [۲۴۹۱] [۲۴۹۲] [۲۴۹۳] [۲۴۹۴] [۲۴۹۵] فصل فی کفارة الصوم المفطرات المذکورة کما أنها موجبة للقضاء کذلک …

تست انتقال کد Read More »

کارهایی که باید در آنها از مجتهد تقلید کرد

طبق نظر آیت‌الله سیستانی استفتائات اجتهاد به چه معنا است؟ مجتهد و مرجع تقلید چه کسی است؟ نت یتنسا بتنیسا تنیسطات طتیرایطبت ط در چه کارهایی باید تقلید کنم؟ سیتنات نلتنیسبا لتنبیال تنیبالتبیلنتیا اگر تقلید نکنم اما عباداتم را انجام …

کارهایی که باید در آنها از مجتهد تقلید کرد Read More »

تست

استفتائات سؤال؟ پاسخ منابع توضیح المسائل المسائل المنتخبة منهاج الصالحین عروة الوثقی مسألة [۱] پاورقی توضیح تصویری توضیح صوتی

اسکرول به بالا