کارهایی که باید در آنها از مجتهد تقلید کرد

طبق نظر آیت‌الله سیستانی استفتائات اجتهاد به چه معنا است؟ مجتهد و مرجع تقلید چه کسی است؟ نت یتنسا بتنیسا تنیسطات طتیرایطبت ط در چه کارهایی باید تقلید کنم؟ سیتنات نلتنیسبا لتنبیال تنیبالتبیلنتیا اگر تقلید نکنم اما عباداتم را انجام …

کارهایی که باید در آنها از مجتهد تقلید کرد Read More »