فحش | دشنام | جُک | ضبط مکالمه

[۴۷۹] [۴۸۰] [۴۸۱] [۴۸۲] [۴۸۳] [۴۸۴] [۴۸۵] [۴۸۶] [۴۸۷] [۴۸۸] [۴۸۹] [۴۹۰] [۴۹۱] بعضی دیگر از گناهان زبان و مانند آن ج۲، مسئله ۴۷۹. دشنام دادن و ناسزاگویی به مؤمن، حرام است و دشنام و ناسزا در صورتی صدق می‌کند …

فحش | دشنام | جُک | ضبط مکالمه Read More »