احکام پزشکی (مسائل متفرّقه پزشکی)

[۷۴۸] [۷۴۹] [۷۵۰] [۷۵۱] [۷۵۲] [۷۵۳] [۷۵۴] [۷۵۵] [۷۵۶] [۷۵۷] [۷۵۸] [۷۵۹] [۷۶۰] [۷۶۱] [۷۶۲] استمناء جهت امور پزشکی ج۴، مسئله ۷۴۸ . استمناء جهت برخی از امور پزشکی[۱] مانند گرفتن منی از مرد جهت تلقیح مصنوعی یا آزمایش ناباروری، …

احکام پزشکی (مسائل متفرّقه پزشکی) Read More »