وقف (تعریف و اقسام)

[۷۶۳] [۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] [۷۷۱] [۷۷۲] [۷۷۳] [۷۷۴] [۷۷۵] [۷۷۶] فضیلت وقف «وقف»، سنّتی حسنه‌ و از بارزترین مصادیق باقیات الصّالحات است و در بسیارى از روایات از آن به عنوان «صدقۀ جاریه» تعبیر شده که …

وقف (تعریف و اقسام) Read More »