برخی مستحبات روزه

[۱۷۱۷] [۱۷۱۸] موارد استحباب امساک مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می‏‌کند خودداری نماید مسئله ۱۷۱۷ ـ برای پنج نفر مستحب است در ماه رمضان ـ اگرچه روزه نیستند ـ از کاری که روزه را …

برخی مستحبات روزه Read More »