تذکیۀ حیوانات (ذبح و نحر و صید حیوانات)

[۱۲۳۶] [۱۲۳۷] [۱۲۳۸] [۱۲۳۹] [۱۲۴۰] [۱۲۴۱] [۱۲۴۲] [۱۲۴۳] [۱۲۴۴] [۱۲۴۵] [۱۲۴۶] [۱۲۴۷] [۱۲۴۸] [۱۲۴۹] [۱۲۵۰] معنای تذکیۀ حیوانات ج۲، مسئله ۱۲۳۶. «تذکیه»، عبارت است از شیوۀ شرعی برای کشتن حیوانات که موجب پاک شدن و در بعضی موارد، حلال شدن …

تذکیۀ حیوانات (ذبح و نحر و صید حیوانات) Read More »