تقلید

تقلید

[۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] ج۱، مسئله ۵ . شخص مسلمان باید اعتقادش به «اصول دین»، از روی آگاهی و شناخت باشد و نباید …

تقلید Read More »

کارهایی که باید در آنها از مجتهد تقلید کرد

طبق نظر آیت‌الله سیستانی استفتائات اجتهاد به چه معنا است؟ مجتهد و مرجع تقلید چه کسی است؟ نت یتنسا بتنیسا تنیسطات طتیرایطبت ط در چه کارهایی باید تقلید کنم؟ سیتنات نلتنیسبا لتنبیال تنیبالتبیلنتیا اگر تقلید نکنم اما عباداتم را انجام …

کارهایی که باید در آنها از مجتهد تقلید کرد Read More »

اسکرول به بالا