ممیّز و سنّ تمییز در مسائل شرعی

[۳] [۴] ج۱، مسئله۳ . بچّۀ نابالغ مُمیّز، هرچند مکلّف به احکام شرعی نیست، ولی در برخی موارد، مسائل و احکام ویژه‌ای در مورد وی وجود دارد که در قسمت‌های مختلف رساله بیان شده است: مانند صحیح بودن تقلید وی …

ممیّز و سنّ تمییز در مسائل شرعی Read More »