سرمایه و ابزار کار

[۶۴۰] [۶۴۱] [۶۴۲] [۶۴۳] [۶۴۴] سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلین خمس سرمایۀ اساسی و سرمایۀ توسعه ای ج۲، مسئله ۶۴۰. سرمایۀ کسب و مال‌التّجاره که در عرف بازار آن را «سرمایۀ متغیّر یا در گردش» …

سرمایه و ابزار کار Read More »