ملحقات (۱۴) اشتغال در بانک

[۲۸۲۵] [۲۸۲۶] [۲۸۲۷] ملحقات (۱۴) اشتغال در بانک عملیات بانکی دو گونه هستند: ۱ ـ عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی …

ملحقات (۱۴) اشتغال در بانک Read More »