صله رحم و اطاعت از پدر و مادر

[۵۱۶] [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] [۵۲۱] [۵۲۲] صلۀ رحم و قطع رحم ج۲، مسئله ۵۱۶. «قطع رحم» و ترک رابطه با خویشاوندان و فامیل، حرام است، هرچند آن خویشاوند، خود، قبلاً قطع رحم کرده باشد یا نمازخوان نباشد یا شراب‌خوار …

صله رحم و اطاعت از پدر و مادر Read More »