عهد

احکام عهد

[۱۲۳۰] [۱۲۳۱] [۱۲۳۲] [۱۲۳۳] [۱۲۳۴] [۱۲۳۵] ج۲، مسئله ۱۲۳۰. «عهد» آن است که فرد با خداوند متعال پیمان ببندد و متعهّد شود که کارى را انجام دهد یا ترک نماید و عمل کردن به عهد شرعى، مانند قسم یا نذر …

احکام عهد Read More »

احکام نذر و عهد

[۲۶۵۷] [۲۶۵۸] [۲۶۵۹] [۲۶۶۰] [۲۶۶۱] [۲۶۶۲] [۲۶۶۳] [۲۶۶۴] [۲۶۶۵] [۲۶۶۶] [۲۶۶۷] [۲۶۶۸] [۲۶۶۹] [۲۶۷۰] [۲۶۷۱] [۲۶۷۲] [۲۶۷۳] [۲۶۷۴] [۲۶۷۵] [۲۶۷۶] [۲۶۷۷] [۲۶۷۸] [۲۶۷۹] [۲۶۸۰] [۲۶۸۱] [۲۶۸۲] [۲۶۸۳] [۲۶۸۴] [۲۶۸۵] [۲۶۸۶] احکام نذر و عهد مسئله ۲۶۵۷ ـ نذر آن است …

احکام نذر و عهد Read More »

اسکرول به بالا