غسل میت

[۵۳۸] [۵۳۹] [۵۴۰] [۵۴۱] [۵۴۲] [۵۴۳] [۵۴۴] [۵۴۵] [۵۴۶] [۵۴۷] [۵۴۸] [۵۴۹] [۵۵۰] [۵۵۱] [۵۵۲] [۵۵۳] [۵۵۴] [۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷] کیفیت غسل میت مسئله ۵۳۸ ـ واجب است میت را سه غسل به این ترتیب بدهند: مسئله ۵۳۹ ـ سدر …

غسل میت Read More »