فطریه

مصرف فطریه

[۱۰۷۵] [۱۰۷۶] [۱۰۷۷] [۱۰۷۸] [۱۰۷۹] [۱۰۸۰] [۱۰۸۱] [۱۰۸۲] [۱۰۸۳] [۱۰۸۴] [۱۰۸۵] [۱۰۸۶] [۱۰۸۷] [۱۰۸۸] [۱۰۸۹] [۱۰۹۰] [۱۰۹۱] [۱۰۹۲] مصرف زکات فطره و شرایط مستحقین فطریه ج۲، مسئله ۱۰۷۵. زکات فطره را – بنابر احتیاط واجب، فقط – باید به «فقرای …

مصرف فطریه ادامه مطلب »

شرایط وجوب زکات فطره

[۱۰۳۴] [۱۰۳۵] [۱۰۳۶] [۱۰۳۷] [۱۰۳۸] [۱۰۳۹] [۱۰۴۰] [۱۰۴۱] [۱۰۴۲] [۱۰۴۳] [۱۰۴۴] [۱۰۴۵] [۱۰۴۶] [۱۰۴۷] [۱۰۴۸] [۱۰۴۹] [۱۰۵۰] [۱۰۵۱] [۱۰۵۲] [۱۰۵۳] [۱۰۵۴] شرایط واجب شدن زکات فطره (فطریه) ج۲، مسئله ۱۰۳۴. بر مکلّفی که در هنگام غروب شب عید فطر،[۱] شرایط …

شرایط وجوب زکات فطره ادامه مطلب »

زکات فطره

[۲۰۰۳] [۲۰۰۴] [۲۰۰۵] [۲۰۰۶] [۲۰۰۷] [۲۰۰۸] [۲۰۰۹] [۲۰۱۰] [۲۰۱۱] [۲۰۱۲] [۲۰۱۳] [۲۰۱۴] [۲۰۱۵] [۲۰۱۶] [۲۰۱۷] [۲۰۱۸] [۲۰۱۹] [۲۰۲۰] [۲۰۲۱] [۲۰۲۲] زکات فطره مسئله ۲۰۰۳ ـ کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است، و بیهوش و فقیر …

زکات فطره ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن