نشانه‌های بلوغ

[۱][۲] ج۱، مسئله ۱. نشانۀ بلوغ در دختر، تمام شدن نه سال قمری است[۱] و نشانۀ بلوغ در پسر، یکی از چهار مورد زیر است: اوّل: روییدن موی درشت در زیر شکم، بالای عورت؛[۲] دوّم: روییدن موی درشت در صورت …

نشانه‌های بلوغ Read More »