وسواس

[۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] ج۱، مسئله ۲۵۰ . انسان وسواسی که در آب کشیدن شیء نجس، مانند افراد معمولی یقین پیدا نمی‌کند، اگر همان طوری که افراد معمولی شیء نجس را آب می‌کشند رفتار نماید، کافی است و احتیاط زیاد از …

وسواس Read More »