وضوی ارتماسی

[۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] ج۱، مسئله ۲۸۷ . وضوی ارتماسی آن است که انسان، صورت و دست‌‌ها را به قصد وضو در آب فرو برد و اگر صورت و دست‌‌ها داخل آب باشند و انسان بخواهد به قصد وضوی ارتماسی آنها …

وضوی ارتماسی Read More »