افرادی که در امر ازدواج ولیّ شرعی محسوب می‌شوند

[۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] ج۴، مسئله ۱۶۲ . «پدر» و «پدربزرگ پدری» و در موارد ضروری «حاکم شرع» و «وصیّ پدر یا پدربزرگ پدری»[۱] در …

افرادی که در امر ازدواج ولیّ شرعی محسوب می‌شوند Read More »